MAS BD banner2

Realizácia projektu: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina

Info tabula

Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191ZA040014 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Bystrická dolina pre projekt s názvom "Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina".

Projekt bol zrealizovaný.

Valné zhromaždenie členov MAS Bystrická dolina

Valne3Dňa 23.11.2015 sa v zasadačke mestského úradu v Krásne nad Kysucou konalo stretnutie zástupcov MAS Bystrická dolina. Stretnutia sa zúčastnili všetky pracovné skupiny:

  1. Tematická pracovná skupina: Podnikanie na vidieku (určená pre podnikateľov na vidieku v oblastiach poľnohospodárstvo, lesníctvo, výroba potravín, vidiecky cestovný ruch, remeslá, služby, výroba)
  2. Tematická pracovná skupina: Kvalita života v našich obciach (určená pre starostov obcí)
  3. Tematická pracovná skupina: Aktivity a činnosti tretieho sektora (určená pre zástupcov občianskych združení)

Vyplňte dotazník a prispejte k tvorbe stratégie našej MAS

Dotaznik MASBDMiestna akčná skupina Bystrická dolina v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 8 obcí okresu Čadca. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.

Dotazník nájdete po kliknutí na odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1JPVzbdZlJ-KiV0uOAJ-n--z0ETscrQI5XqwlQ76sF0I/viewform