Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina  realizovaný v programovom období 2014 - 2020 zabezpečí chod kancelárie Miestnej akčnej skupiny.

Jej hlavnou úlohou bude spravovanie verejných prostriedkov v regióne Bystrickej doliny a vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina s názvom: ,, Spoločnou cestou k rozvoju nášho atraktívneho regiónu!,, a naplnenie jej cieľov.

 plagát 1

Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/8.5/1 na opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov sa predlžuje do 11.12.2020.

Výzva MAS_057/8.5/1 stiahnúť >>

Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/6.4./1 na opatrenie Podpora na vykonávanie investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností sa predlžuje do 30.10.2020.

Výzva MAS_057/6.4/1 stiahnúť >>

 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia        29.06.2020               

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       C1 Komunitné sociálne služby

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia        15.05.2020                    

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

stiahnúť >>