Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja                      

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Projekt financovania implementácie stratégie CLLD MAS Bystrická dolina zabezpečí dosiahnutie strategických cieľov MAS ako je: ,,Rast konkurencieschopnosti regiónu v oblasti zvyšovania kvality života a rozvoja podnikania založeného na využívaní miestnych zdrojov regiónu prostredníctvom podpory vytvárania a udržiavania nových pracovných miest, rozvojom komunitných a sociálnych služieb, zvyšovaním atraktivity a bezpečnosti obcí a mesta patriacich do územia MASpublicita projektu

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy PRV