Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – kód výzvy MAS_057/6.4/2

Dátum vyhlásenia: 07.10.2021

Dátum uzavretia:   07.01.2021

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv/125-vyzva-mas-057-6-4-2

Miestna akčná skupina Bystrická dolina predlžuje termín uzavretia  Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – kód výzvy MAS_057/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 30.04.2021

Dátum uzavretia:  21.09.2021

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii  http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv

Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina  realizovaný v programovom období 2014 - 2020 zabezpečí chod kancelárie Miestnej akčnej skupiny.

Jej hlavnou úlohou bude spravovanie verejných prostriedkov v regióne Bystrickej doliny a vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina s názvom: ,, Spoločnou cestou k rozvoju nášho atraktívneho regiónu!,, a naplnenie jej cieľov.

 plagát 1

Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/8.5/1 na opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov sa predlžuje do 11.12.2020.

Výzva MAS_057/8.5/1 stiahnúť >>

Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/6.4./1 na opatrenie Podpora na vykonávanie investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností sa predlžuje do 30.10.2020.

Výzva MAS_057/6.4/1 stiahnúť >>

 

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia        29.06.2020               

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP