Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy PRV

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúr – kód výzvy MAS_057/7.4/2

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV

VÁŽENÍ POĽNOHOSPODÁRI, POTRAVINÁRI A LESNÍCI. Pomôžte nám ZLEPŠIŤ FINANCOVANIE slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.

Vyplňte KRÁTKY DOTAZNÍK a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.

DOTAZNÍK NÁJDETE TUhttps://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFMUJ4KhVN5C5AV

Dovoľujem si vám dať do pozornosti 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Informácie o súťaži môžete nájsť na webe NSRV SR http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami možno posielať do 31. MÁJA 2019. Už teraz sa tešíme sa na Vaše zábery!

Plagát 2019

Oživovanie stratégie CLLD- MAS Bystrická dolina

Predmetom schváleného projektu je realizácia aktivít v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a implementácia stratégie miestneho rozvoja MAS Bystrická dolina v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie - Implementácia stratégie CLLD.