Dátum vyhlásenia: 23.10.2020

Dátum uzavretia: 18.12.2020

Výzva MAS pre podopatrenie 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry stiahnúť >>

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

8. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

9. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

10. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

11. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

12. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

13. Výberové a bodovacie kritéria  stiahnúť >>

14. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a kompletarít medzi ešif stiahnúť >>

15. príloha 27a usmernenie PPA č.10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov k VO stiahnúť >>

16. usmernenie PPA pre MAS_ covid-19 stiahnúť >>

Dátum vyhlásenia: 12.10.2020

Dátum uzavretia:    07.12.2020

 

Výzva MAS pre podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie stiahnúť >>

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

8.. príloha 27a usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov VO stiahnúť >>

9. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

10. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

11. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

12. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

13. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

14. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

15. usmernenie PPA pre MAS covid 19 stiahnúť >>

16. výberové a bodovacie kritéria Bystrická dolina stiahnúť >>

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 

8.5- Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 8.5 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, Životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 21.09.2020

Ukončenie výzvy: 16.10.2020

AKTUALIZÁCIA VÝZVY:

Ukončenie výzvy MAS_057/7.2/3: 26.02.2021

 

Výzva MAS pre podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie stiahnúť >>

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

8.. príloha 27a usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov VO stiahnúť >>

9. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

10. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

11. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

12. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

13. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

14. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

15. usmernenie PPA pre MAS covid 19 stiahnúť >>

16. výberové a bodovacie kritéria Bystrická dolina stiahnúť >>

 

Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/4.1./1 na opatrenie Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov sa predlžuje do 31.08.2020

Výzva MAS_057/4.1/1 stiahnúť >>

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 6.4 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, Životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 13.05.2020

Ukončenie výzvy: 08.06.2020

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 4.1 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 13.05.2020

Ukončenie výzvy: 08.06.2020

Výzva MAS pre podopatrenie  8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov stiahnúť >>

Prílohy:

1. príloha č.11b- vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc stiahnúť >>

2. príloha č.13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. príloha č. 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. príloha č.13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. príloha č. 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. príloha č. 14b- Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 stiahnúť >>

7. príloha č.15a- Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

8. príloha č. 16a- Metodický pokyn k sociálnemu podniku msp stiahnúť >>

9. príloha č. 17b- Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. príloha č. 18b- Príručka msp stiahnúť >>

11. príloha č.19b- Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. príloha č. 21b- Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

13. príloha č. 22b- Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. príloha č. 24b- Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

15. príloha č.27a- Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. príloha č. 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. príloha č. 4b- Vzor žiadosti o NFP stiahnúť >>

18. príloha č. 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. príloha č. 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. príloha č. 8a- Stavebný rozpočet stiahnúť >>

21. Príručka pre prijímateľa NFP leader stiahnúť >>

22. usmernenie PPA pre MAS covid-19 stiahnúť >>

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

 

 

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 platí pre opatrenie 8.5