Žiadosť o platbu  stiahnúť >>

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu stiahnúť >>

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola : 39 593,05 €

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.12.2020. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.06.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.09.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  406,95 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.12.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  406,95 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2022. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €

Uzávierka 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.06.2022. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola : 10 369,25 €

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.11.2020. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 630,75 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.02.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 630,75 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.05.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.08.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.11.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.02.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 84 716,11 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.10.2020

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.01.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.04.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.07.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.10.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.01.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.02.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.03.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.04.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

 

 

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:      5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia       29.06.2020

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPR stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č. 1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 3 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č. 7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:      5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        C1 Komunitné sociálne služby

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia       15.05.2020

Výzva MAS stiahnúť >> >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPR stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č. 1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 3 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č. 7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>

 

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia          28.01.2020

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku stiahnúť >>

Príloha č.2a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti stiahnúť >>

Príloha č.3 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.4 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príloha č.8 Finančná analýza stiahnúť >>

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze stiahnúť >>

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>