OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia          28.01.2020

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku stiahnúť >>

Príloha č.2a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti stiahnúť >>

Príloha č.3 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.4 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príloha č.8 Finančná analýza stiahnúť >>

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze stiahnúť >>

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>