Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 

8.5- Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 8.5 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, Životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 21.09.2020

Ukončenie výzvy: 16.10.2020