Aktualizácia výzvy stiahnúť >>

Výzva MAS pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov stiahnúť >>

Prílohy:

1. Príloha 10b- Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania v ornej pôde stiahnúť >>

2. Príloha 13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. Príloha 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. Príloha 13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. Príloha 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. Príloha 15a Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

7. Príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

8. Príloha 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

9. Príloha 17b Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. Príloha 18b Príručka msp stiahnúť >>

11. Príloha 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. Príloha 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽONFP stiahnúť >>

13. Príloha 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. Príloha 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarity medzi esif stiahnúť >>

15. Príloha 27a Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. Príloha 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. Príloha 4b- Vzor žiadosti stiahnúť >>

18. Príloha 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. Príloha 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. Príloha 7b- Oprávnené výdavky na vybrané stroje stiahnúť >>

21. Príloha 8a- Stavebný rozpočet- stiahnúť >>

22.  Príloha 9b- Zoznam komodit špeciálnej rastlinnej výroby- stiahnúť >>

23. Príručka pre prijímateľa NFP stiahnúť >>

24. Výberové a hodnotiace kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

 

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 4.1