Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

docxpriloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld.docx

pdfpriloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld.pdf

priloha_c_6c-cestne-vyhlasenie-oh.docx