Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld_7.2.docx

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld_7.2.pdf

priloha_c_6c-cestne-vyhlasenie-oh_7.2.docx