Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/4.1./1 na opatrenie Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov sa predlžuje do 31.08.2020

Výzva MAS_057/4.1/1 stiahnúť >>

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 6.4 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, Životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 13.05.2020

Ukončenie výzvy: 08.06.2020

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 4.1 stiahnúť >>

Prílohy: Žiadosť, životopis stiahnúť >>

Vyhlásená výzva: 13.05.2020

Ukončenie výzvy: 08.06.2020

Výzva MAS pre podopatrenie  8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov stiahnúť >>

Prílohy:

1. príloha č.11b- vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc stiahnúť >>

2. príloha č.13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. príloha č. 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. príloha č.13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. príloha č. 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. príloha č. 14b- Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 stiahnúť >>

7. príloha č.15a- Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

8. príloha č. 16a- Metodický pokyn k sociálnemu podniku msp stiahnúť >>

9. príloha č. 17b- Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. príloha č. 18b- Príručka msp stiahnúť >>

11. príloha č.19b- Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. príloha č. 21b- Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

13. príloha č. 22b- Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. príloha č. 24b- Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

15. príloha č.27a- Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. príloha č. 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. príloha č. 4b- Vzor žiadosti o NFP stiahnúť >>

18. príloha č. 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. príloha č. 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. príloha č. 8a- Stavebný rozpočet stiahnúť >>

21. Príručka pre prijímateľa NFP leader stiahnúť >>

22. usmernenie PPA pre MAS covid-19 stiahnúť >>

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

 

 

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 platí pre opatrenie 8.5

 

Výzva MAS pre podopatrenie  6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností stiahnúť >>

Prílohy:

1. príloha č.11b- vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc stiahnúť >>

2. príloha č.13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. príloha č. 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. príloha č.13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. príloha č. 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. príloha č. 14b- Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 stiahnúť >>

7. príloha č.15a- Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

8. príloha č. 16a- Metodický pokyn k sociálnemu podniku msp stiahnúť >>

9. príloha č. 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

10. príloha č. 17b- Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

11. príloha č. 18b- Príručka msp stiahnúť >>

12. príloha č.19b- Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

13. príloha č. 21b- Vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

14. príloha č. 22b- Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

15. príloha č. 24b- Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

16. príloha č.27a- Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

17. príloha č. 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

18. príloha č. 4b- Vzor žiadosti o NFP stiahnúť >>

19. príloha č. 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

20. príloha č. 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

21. príloha č. 8a- Stavebný rozpočet stiahnúť >>

22. Príručka pre prijímateľa NFP leader stiahnúť >>

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

24. Usmernenie PPA pre MAS covid stiahnúť >>

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 6.4

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Usmernenie_ppa_8_2017_obstaravanie_aktualizacia_2.docx

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 4.1, 6.4 a 8.5

Prílohy k VO:

1. Záznam z prieskumu trhu stiahnúť >>

2. Výzva na predkladanie ponúk stiahnúť >>

3. Doklad o zriadení komisie stiahnúť >>

4. Menovací dekrét v odbornosti stiahnúť >>

5. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk stiahnúť >>

6. Čestné vyhlásenie uchádzača PO stiahnúť >>

7. Čestné vyhlásenie uchádzača FO stiahnúť >>

8. Zoznam dokumentácie do 3000 VO stiahnúť >>

9. Zoznam dokumentácie nad 3000 stiahnúť >>

10. Zoznam dokumentácie nad 15 0 00 stiahnúť >>

11. Zoznam dokumentácie MAS PHZ do 1 000 stiahnúť >>

12. Zoznam dokumentácie MAS PHZ do 3 000 stiahnúť >>

13. Zoznam dokumentácie MAS PHZ od 3 000 do 15 000 stiahnúť >>

14. Zoznam dokumentácie MAS PHZ nad 15 000 stiahnúť >>

 

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev obstarávania

Prílohy k zverejňovaniu: https://www.apa.sk/metodicky-pokyn-k-zverejnovaniu-vyziev-obstaravatelov

 

 

Výzva MAS pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov stiahnúť >>

Prílohy:

1. Príloha 10b- Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania v ornej pôde stiahnúť >>

2. Príloha 13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. Príloha 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. Príloha 13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. Príloha 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. Príloha 15a Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

7. Príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

8. Príloha 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

9. Príloha 17b Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. Príloha 18b Príručka msp stiahnúť >>

11. Príloha 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. Príloha 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽONFP stiahnúť >>

13. Príloha 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. Príloha 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarity medzi esif stiahnúť >>

15. Príloha 27a Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. Príloha 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. Príloha 4b- Vzor žiadosti stiahnúť >>

18. Príloha 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. Príloha 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. Príloha 7b- Oprávnené výdavky na vybrané stroje stiahnúť >>

21. Príloha 8a- Stavebný rozpočet- stiahnúť >>

22.  Príloha 9b- Zoznam komodit špeciálnej rastlinnej výroby- stiahnúť >>

23. Príručka pre prijímateľa NFP stiahnúť >>

24. Výberové a hodnotiace kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld_7.2.docx

priloha_c_4c-odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld_7.2.pdf

priloha_c_6c-cestne-vyhlasenie-oh_7.2.docx