V roku 2014 Bystrická dolina založila občianske združenie Miestna akčná skupina Bystrická dolina, v skratke MAS Bystrická dolina. MAS Bystrická dolina je dobrovoľné, verejnoprospešné združenie fyzických a právnických osôb s poslaním naplniť spoločnú Integrovanú stratégiu rozvoja Bystrickej doliny. Občianske združenie funguje na princípoch verejno-súkromného partnerstva a ľudia žijúci na tomto území nie sú pasívnymi tvorcami politiky, ale aktívnymi partnermi pomáhajúci prispôsobiť politiky skutočným potrebám a príležitostiam. Pocit spolupatričnosti, vzájomnej dôvery a schopnosť vyvíjať konštruktívne iniciatívy je výsledkom dlhodobej a systematickej spolupráce

Miestna akčná skupina Bystrická dolina má v súčasnosti 17 členov:
Je tvorená 8 obcami: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou, Dunajov, Oščadnica a mesto Krásno nad Kysucou a
6-timi zástupcami ZSPS (Záujmovej skupiny podnikateľského sektora) a 3-mi zástupcami ZSOS (Záujmovej skupiny občianskeho sektora)
Sídlo združenia je na Klubine.

Miestna akčná skupina Bystrická dolina 
Právna forma: občianske združenie
Predseda MAS: Mgr. Božena Poliačková
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra:  17.04.2014

Cieľom združenia je zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí a mesta v oblastiach:

 • Rozvoj mikroregiónu,
 • Rozvoj občianskeho života, účasť občanov na rozhodovaní,
 • Ochrana prírody a prírodných zdrojov,
 • Ochrana duchovných hodnôt a kultúrnych pamiatok,
 • Práca s deťmi a mládežou,
 • Podpora podnikania a služieb,
 • Technická infraštruktúra, výroba a doprava,
 • Rozvoj turizmu a cestovného ruchu,
 • Vytváranie partnerstiev a spolupráca s občianskymi združeniami, inštitúciami a inými právnickými subjektmi,
 • Propagácia a prezentácia mikroregiónu,
 • Spolupráca so zahraničnými subjektmi v rozvoji vidieka.