Uzávierka 24. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.05.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 82 041,59 €