Uzávierka 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.05.2023. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €