Uzávierka 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2023. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €