Harmonogram výziev 2023 stiahnúť >>

Výzva MAS pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov stiahnúť >>

Dátum vyhlásenia: 22.11.2021

Dátum uzavretia:   11.02.2022

Prílohy:

1. Príloha 10b- Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania v ornej pôde stiahnúť >>

2. Príloha 13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. Príloha 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. Príloha 13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. Príloha 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. Príloha 15a Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

7. Príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

8. Príloha 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

9. Príloha 17b Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. Príloha 18b Príručka msp stiahnúť >>

11. Príloha 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. Príloha 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽONFP stiahnúť >>

13. Príloha 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. Príloha 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarity medzi esif stiahnúť >>

15. Príloha 27a Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. Príloha 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. Príloha 4b- Vzor žiadosti stiahnúť >>

18. Príloha 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. Príloha 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. Príloha 7b- Oprávnené výdavky na vybrané stroje stiahnúť >>

21. Príloha 8a- Stavebný rozpočet- stiahnúť >>

22.  Príloha 9b- Zoznam komodit špeciálnej rastlinnej výroby- stiahnúť >>

23. Príručka pre prijímateľa NFP stiahnúť >>

24. Výberové a hodnotiace kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

 

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 4.1

Výzva MAS pre podopatrenie  6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia: 07.10.2021

Dátum uzavretia:   07.01.2022

Výzva MAS_057/6.4/2 stiahnúť >>

Prílohy:

1. príloha č.11b- vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc stiahnúť >>

2. príloha č.13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. príloha č. 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. príloha č.13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. príloha č. 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. príloha č. 14b- Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 stiahnúť >>

7. príloha č.15a- Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

8. príloha č. 16a- Metodický pokyn k sociálnemu podniku msp stiahnúť >>

9. príloha č. 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

10. príloha č. 17b- Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

11. príloha č. 18b- Príručka msp stiahnúť >>

12. príloha č.19b- Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

13. príloha č. 21b- Vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

14. príloha č. 22b- Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

15. príloha č. 24b- Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

16. príloha č.27a- Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

17. príloha č. 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

18. príloha č. 4b- Vzor žiadosti o NFP stiahnúť >>

19. príloha č. 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

20. príloha č. 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

21. príloha č. 8a- Stavebný rozpočet stiahnúť >>

22. Príručka pre prijímateľa NFP leader stiahnúť >>

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

24. Usmernenie PPA pre MAS covid stiahnúť >>

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 6.4

AKTUALIZÁCIA VÝZVY pre podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie stiahnúť >>

Dátum vyhlásenia: 13.09.2021

Dátum ukončenia: 04.02.2022

 

Výzva MAS pre podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie stiahnúť >>

Dátum vyhlásenia: 13.09.2021

Dátum ukončenia: 10.12.2021

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

8.. príloha 27a usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov VO stiahnúť >>

9. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

10. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

11. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

12. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

13. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

14. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

15. usmernenie PPA pre MAS covid 19 stiahnúť >>

16. výberové a bodovacie kritéria Bystrická dolina stiahnúť >>

Aktualizácia výzvy stiahnúť >>

Výzva MAS pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov stiahnúť >>

Prílohy:

1. Príloha 10b- Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania v ornej pôde stiahnúť >>

2. Príloha 13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. Príloha 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. Príloha 13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. Príloha 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. Príloha 15a Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

7. Príloha 16a Metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

8. Príloha 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

9. Príloha 17b Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

10. Príloha 18b Príručka msp stiahnúť >>

11. Príloha 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

12. Príloha 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽONFP stiahnúť >>

13. Príloha 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

14. Príloha 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarity medzi esif stiahnúť >>

15. Príloha 27a Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

16. Príloha 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

17. Príloha 4b- Vzor žiadosti stiahnúť >>

18. Príloha 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

19. Príloha 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

20. Príloha 7b- Oprávnené výdavky na vybrané stroje stiahnúť >>

21. Príloha 8a- Stavebný rozpočet- stiahnúť >>

22.  Príloha 9b- Zoznam komodit špeciálnej rastlinnej výroby- stiahnúť >>

23. Príručka pre prijímateľa NFP stiahnúť >>

24. Výberové a hodnotiace kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

 

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 4.1

Dátum vyhlásenia: 23.10.2020

Dátum uzavretia: 18.12.2020

Výzva MAS pre podopatrenie 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry stiahnúť >>

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu vo stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

8. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

9. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

10. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

11. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

12. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

13. Výberové a bodovacie kritéria  stiahnúť >>

14. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a kompletarít medzi ešif stiahnúť >>

15. príloha 27a usmernenie PPA č.10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov k VO stiahnúť >>

16. usmernenie PPA pre MAS_ covid-19 stiahnúť >>

Dátum vyhlásenia: 12.10.2020

Dátum uzavretia:    07.12.2020

 

Výzva MAS pre podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie stiahnúť >>

Prílohy:

1.príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO stiahnúť >>

2. príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ stiahnúť >>

3. príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO stiahnúť >>

4. príloha č.17b informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

5. príloha č. 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

6. príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

7. príloha 24b koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

8.. príloha 27a usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov VO stiahnúť >>

9. príloha č. 2b projekt realizácie stiahnúť >>

10. príloha č. 4b vzor žiadosti o nfp stiahnúť >>

11. príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp stiahnúť >>

12. príloha č. 6b podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

13. príloha č. 8a stavebný rozpočet stiahnúť >>

14. príručka pre prijímateľa nfp stiahnúť >>

15. usmernenie PPA pre MAS covid 19 stiahnúť >>

16. výberové a bodovacie kritéria Bystrická dolina stiahnúť >>