Miestna akčná skupina Bystrická dolina predlžuje termín uzavretia  Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – kód výzvy MAS_057/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 30.04.2021

Dátum uzavretia:  21.09.2021

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii  http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv