Miestna akčná skupina Bystrická dolina predlžuje termín uzavretia  Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – kód výzvy MAS_057/7.2/5

Dátum vyhlásenia: 13.09.2021

Dátum uzavretia:  04.02.2022

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii  http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv/124-vyzva-mas-057-7-2-5-pre-podopatrenie-7-2