Uzávierka 22. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.03.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 041,59 €