Žiadosť o platbu  stiahnúť >>

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu stiahnúť >>

 

Uzávierka 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2023. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €

 

Uzávierka 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.05.2023. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 24. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.05.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 82 041,59 €

 

 

AKTUALIZÁCIA č.1 VÝZVY IROP -CLLD-Q575-512-002 zo dňa 01.03.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh. Dostupná verzia aj bez sledovania zmien.

Informácia o aktualizácií stiahnúť >>

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy: stiahnúť >>

Prílohy ŽoPr: stiahnúť >>

 

Výzva MAS so sledovaním zmien: stiahnúť >>

Prílohy výzvy so sledovaním zmien: stiahnúť >>

Prílohy ŽoPr so sledovaním zmien: stiahnúť >>

 

 

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:      5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia       29.06.2020

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPR stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č. 1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 3 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č. 7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:      5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                        C1 Komunitné sociálne služby

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia       15.05.2020

Výzva MAS stiahnúť >> >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPR stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č. 1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č. 2 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 2b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č. 3 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č. 7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>

 

AKTUALIZÁCIA č.1 VÝZVY IROP -CLLD-Q575-511-001 zo dňa 22.02.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh. Dostupná verzia aj bez sledovania zmien.

Informácia o aktualizácií  stiahnúť >>

 

Výzva MAS stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č.3 Vyhlásenie o veľkosti podniku stiahnúť >>

Príloha č.3a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príloha č.8 Finančná analýza stiahnúť >>

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze stiahnúť >>

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci stiahnúť >>

 

Výzva IROP-CLLD-Q575-511-001 so sledovaním zmien

Výzva so sledovaním zmien stiahnúť >>

Prílohy k výzve stiahnúť >>

Prílohy k žiadosti o poskytnutie príspevku stiahnúť >>

 

 

 

OZNAM: MAS vykonala zmeny vo výzve a prílohách. Zmeny sa týkajú výmeny loga MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja      

Dátum vyhlásenia          28.01.2020

Výzva MAS  stiahnúť >>

Prílohy výzvy:

Formulár ŽoPr stiahnúť >>

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov stiahnúť >>

Zoznam merateľných ukazovateľov stiahnúť >>

Kritéria pre výber projektov stiahnúť >>

Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie príspevku:

Príloha č.1 Splnomocnenie stiahnúť >>

Príloha č.2 Vyhlásenie o veľkosti podniku stiahnúť >>

Príloha č.2a Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti stiahnúť >>

Príloha č.3 Test podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.3b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach stiahnúť >>

Príloha č.4 Úverový prísľub stiahnúť >>

Príloha č.5 Údaje na vyžiadanie výpisu stiahnúť >>

Príloha č. 6 Rozpočet projektu stiahnúť >>

Príloha č.7 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie stiahnúť >>

Príloha č.8 Finančná analýza stiahnúť >>

Príloha č.8a Inštrukcia k finančnej analýze stiahnúť >>

Príloha č.12 Prehľad minimálnej pomoci stiahnúť >>

Príručka pre realizátora a žiadateľa stiahnúť >>