Výzva MAS pre podopatrenie  6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia: 07.10.2021

Dátum uzavretia:   07.01.2022

Výzva MAS_057/6.4/2 stiahnúť >>

Prílohy:

1. príloha č.11b- vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc stiahnúť >>

2. príloha č.13a- Čestné vyhlásenie k vo stiahnúť >>

3. príloha č. 13b- kez jednoduché účtovníctvo stiahnúť >>

4. príloha č.13b- kez mikroúčtovné jednotky stiahnúť >>

5. príloha č. 13b- kez podvojné účtovníctvo stiahnúť >>

6. príloha č. 14b- Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 stiahnúť >>

7. príloha č.15a- Dokumentácia vo žiadateľ stiahnúť >>

8. príloha č. 16a- Metodický pokyn k sociálnemu podniku msp stiahnúť >>

9. príloha č. 16b- Vyhlásenie o veľkosti podniku msp stiahnúť >>

10. príloha č. 17b- Informácia pre žiadateľov stiahnúť >>

11. príloha č. 18b- Príručka msp stiahnúť >>

12. príloha č.19b- Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci stiahnúť >>

13. príloha č. 21b- Vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp stiahnúť >>

14. príloha č. 22b- Formulár žiadosti o výpis z registra trestov stiahnúť >>

15. príloha č. 24b- Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif stiahnúť >>

16. príloha č.27a- Usmernenie PPA č.10/2017 stiahnúť >>

17. príloha č. 2b- Projekt realizácie stiahnúť >>

18. príloha č. 4b- Vzor žiadosti o NFP stiahnúť >>

19. príloha č. 5b- Oznámenie o späťvzatí ŽONFP stiahnúť >>

20. príloha č. 6b- Podmienky poskytnutia príspevku výberové a hodnotiace kritéria stiahnúť >>

21. príloha č. 8a- Stavebný rozpočet stiahnúť >>

22. Príručka pre prijímateľa NFP leader stiahnúť >>

23. Výberové a bodovacie kritéria MAS Bystrická dolina stiahnúť >>

24. Usmernenie PPA pre MAS covid stiahnúť >>

!!! Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

stiahnúť >>

Toto usmernenie PPA č.8/2017 platí pre opatrenia 6.4