Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – kód výzvy MAS_057/6.4/2

Dátum vyhlásenia: 07.10.2021

Dátum uzavretia:   07.01.2021

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv/125-vyzva-mas-057-6-4-2