Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – kód výzvy MAS_057/4.1/1

Dátum vyhlásenia: 28.02.2020

Dátum uzavretia:   17.06.2020

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii  http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:            5. 1. 1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                        A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja                      

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Projekt financovania implementácie stratégie CLLD MAS Bystrická dolina zabezpečí dosiahnutie strategických cieľov MAS ako je: ,,Rast konkurencieschopnosti regiónu v oblasti zvyšovania kvality života a rozvoja podnikania založeného na využívaní miestnych zdrojov regiónu prostredníctvom podpory vytvárania a udržiavania nových pracovných miest, rozvojom komunitných a sociálnych služieb, zvyšovaním atraktivity a bezpečnosti obcí a mesta patriacich do územia MASpublicita projektu