Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191ZA040014 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Bystrická dolín.