Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia        29.06.2020               

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Operačný program :  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5. 1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5. 1. 2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       C1 Komunitné sociálne služby

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia        15.05.2020                    

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy IROP

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

stiahnúť >>

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci projektov IROP

stiahnúť >>

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov – kód výzvy MAS_057/8.5/1

Dátum vyhlásenia: 29.04.2020

Dátum uzavretia:   31.08 2020

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv

 

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – kód výzvy MAS_057/6.4/1

Dátum vyhlásenia: 09.04.2020

Dátum uzavretia:   31.07 2020

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii http://www.masbystrickadolina.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv